Accès a la Home


 

 

Per veure el video,
feu clic aqui >>

Per veure el video és necessari instal.lar prèviament el plug-in de Real. El podeu baixar gratuïtament a:

Aportació de la informàtica
en la recerca i difusió del Patrimoni

Vilars Virtual és un projecte interdisciplinar, desenvolupat pel Grup d’Investigació Prehistòrica (G.I.P.) i el Grup de Recerca i Interacció Home-Ordinador (G.R.I.H.O.), que es justifica per l’interès que representen les noves tecnologies i la seva aplicació en el camp de l’Arqueologia i que respon a la necessitat d’optimitzar l’explotació de les dades tot investigant les possibilitats de la informàtica. El punt de partida és l’informació sorgida de l’excavació dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues, Lleida).

Un equip d’arqueòlegs de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga de la Universitat de Lleida hi treballa des de 1985 en el marc d’un projecte que té com a objectius la recerca historico-arqueològica de l’assentament, la recuperació del patrimoni monumental i la seva l’explotació socio-cultural. Integrant un equip pluridisciplinar i amb mètodes moderns, pretén avançar en el coneixement de la societat i la cultura d’una comunitat d’ara fa 2.700 anys, mentres recupera pel segle XXI un patrimoni cultural que degudament explicat il.lustrarà un brillant capítol del nostre passat.

Els Vilars ha estat una excavació pionera en informatitzar sistemàticament la totalitat de la documentació que genera, tant la escrita com la gràfica i fotogràfica. Aquesta tasca ara requereix un salt qualitatiu que faci que aquestes dades puguin ser explotades mitjançant les noves tecnologies que tenim a l’abast.

L’objectiu global és desenvolupar un nou nivell de registre. La documentació més rigorosa ens descriu les restes en el seu context tal com són recuperades. Amb el suport infogràfic i els mitjans multimèdia es pretén un acostament a la realitat del passat tal com era. Vilars Virtual restituirà amb les noves tecnologies l’arquitectura i els paisatges d’ara fa 2700 anys. I això no serà un simple exercici escenogràfic limitat a l’estat de la qüestió. La connexió automatitzada entre el model virtual i el registre d’excavació permeten una actualització permanent en un procès d’acumulació de dades generades per l’excavació en curs. És en aquest punt que Vilars Virtual és un projecte revolucionari. Aquesta interacció entre registre i restitució virtual pot ser ben bé un laboratori on avaluar les hipòtesis de treball.

A més d’aquesta explotació científica Vilars Virtual és també una eina de difusió. La restitució volumètrica i d’ambients és essencial per a fer entendre tant el valor patrimonial del conjunt com els resultats de la investigació. Cal pensar en Vilars Virtual com en una eina concebuda per a la investigació que a posteriori transmetrà els resultats d’aquesta recerca científica al gran públic.

Vilars Virtual és un projecte de futur amb perspectives d’obrir un camp poc o gens explorat dins de la informàtica aplicada, en aquest cas en el camp de l’Arqueologia; el propòsit és crear, mantenir i actualitzar una base de dades capaç de reconstruir de forma automatitzada un món virtual, o sigui, crear l’aparença d’un entorn real dins l’ordinador, de la forma més fidedigna possible.

L’objectiu que persegueixen prioritàriament les noves eines, és crear una vinculació entre el món real i el món virtual o reconstruït, tot facilitant la comunicació entre l’arqueòleg o expert i el sistema informàtic.

Per aconseguir-ho s’ha de disposar d’unes eines d’utilització àgil que permetin als arqueòlegs crear d’una forma interactiva i dinàmica, amb les dades recollides en l’excavació, la reconstrucció visual del què s’ha excavat, i treballar i emmagatzemar d’una forma el més racional i eficaç possible el conjunt d’aquesta informació.

L’objectiu final d’aquesta eina informàtica, és la possibilitat de passejar per l’excavació reconstruïda virtualment. També vol ser un nou instrument que permeti als arqueòlegs comprovar les teories de reconstrucció que dedueixen de les excavacions, fent finalment que la feina tan costosa d’investigació tingui una recompensa gratificant en forma visual, al restituir virtualment el què els arqueòlegs han estat veïent en les excavacions i imaginat com a hipòtesis reconstructives.

El que s’intenta aconseguir és que el públic en general pugui veure la imatge reconstruïda per la ment d’un arqueòleg. El present i el futur, materialitzats i insinuats en les noves tecnologies ens permeten d’aquesta manera passejar pel passat.Amunt