Accès a la Home


Introduccio
1a. Fase
2a. Fase
Recerca arqueològica i planejament
1ª Fase

1. "Projecte d'excavacions arqueològiques, recerca i documentació"

L
'objectiu és procedir a l'excavació integral de la fortalesa, amb l'excepció de l'àrea destinada a reserva científica. Es tracta de disposar de tota la informació indispensable per a la redacció del "Projecte de consolidació , restauració i recuperació ambiental dels Vilars" i de deixar el jaciment arqueològic en condicions de realitzar-lo. Això suposa definir l'excavació necessària per delimitar el recinte, les defenses exteriors, els accesos i la xarxa viària interna, així com excavar extensivament els habitatges i les diferents estructures i espais d'ús comunitari i fer-ho de forma "fasificada", és a dir, decidint sobre la marxa quina etapa serà mostrada al públic en cada zona, en funció de l'estat de conservació, la significació específica i la necessària comprensió global del conjunt.

La responsabilitat del Projecte és dels arqueòlegs amb la col.laboració de la resta de l'equip, especialment els arquitectes.


2. "Pla especial de protecció arqueològica i ordenació dels Vilars"

L'objectiu és completar el procés d'adquisició de les finques afectades, resoldre l'acondicionament infrastructural i desenvolupar la protecció de la declaració de BCIN en la categoria de zona arqueològica.

Es tracta, en primer lloc, d'ordenar l'espai (àrea de recerca arqueològica, àrea de protecció, àrea de serveis), així com d'ubicar els equipaments, definir els accesos i l'enllaç asfaltat amb la carretera comarcal, aquest darrer de realització programada per a l'any 1997 com a projecte FEDER cofinançat per la Unió Europea i l'Ajuntament d'Arbeca.

En segon lloc, es tracta d'establir les directrius bàsiques d'actuació sobre el patrimoni, tant pel que fa a la filosofia general com als criteris tècnics. Consolidar per conservar, restituir volums per recuperar la dimensió monumental i restaurar localitzadament per fer comprensibles determinats ambients. La distinció neta entre les parts originals i les restituïdes i els materials utilitzats hauran de garantir sempre la reversibilitat de les actuacions. Aquestes es portaran a terme sobre unitats estratigràfiques construïdes individualitzades, respectant els materials i les tècniques constructives originals (tipus de pedra, disposició, encofrat, tovots, etc.) i generant un registre documental rigorós de totes les estructures intervingudes.

La responsabilitat del Pla és dels arquitectes amb la col.laboració de la resta de l'equip, especialment dels arqueòlegs.Amunt